esculaap wereldkaartesculaap††††††††

 

Beleidsplan Stichting Equator Medicare

2018-2022

Algemene informatie en correspondentie:

Secretariaat: Gaby Jungst-Beuger, Nije Allee 28, 7609 ZG Almelo

e-mail : equatormedicare@gmail.com

RSIN 8141.74.437bank NL14 RABO 0102273596

†††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† †††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

De Stichting Equator Medicare is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn.

Inhoud.

1.    Inleiding

2.    Doelstelling

3.    Missie

4.    Visie

5.    Onderscheidend vermogen

6.    Ambitie

7.    Langetermijndoelstelling

8.    Kortetermijndoelstelling

9.    Samenwerking

10.  Organisatie

11.  Resultaten

12.  Verantwoording

Inleiding.

De stichting Equator Medicare werd opgericht in november 2004.

Projecten worden aangedragen door ter plaatse werkende vrijwilligers, en uitgewerkt door het bestuur. Alle hulp vanuit de stichting wordt verleend door vrijwilligers.††

Doelstelling.

Het doel is bevordering van gezondheid van individuen en bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden, door inzet van medische zorg en middelen, en het overdragen van kennis en vaardigheden aan lokale gezondheidswerkers.††

De millenniumdoelstellingen van de VN uit 2000 zijn daarbij een leidraad.

Projecten kunnen worden opgezet door:

-       De bouw van watervoorzieningen t.b.v. schoon drinkwater, lichamelijke hygiŽne;

-       De bouw en inrichting van verloskundige voorzieningen;

-       De bouw van gezondheidsvoorzieningen, zoals kinderafdelingen, verpleegposten;

-       Ondersteuning van gezondheidswerkers met een vervolgopleiding om later de gemeenschap kwalitatief goede zorg te kunnen bieden;

-       Ondersteuning van bevolkingsgroepen om zelf voorzieningen aan te sturen en in stand te houden, de zogenaamde capaciteitsopbouw;

-       Hulp bij dagverblijven voor kinderen met ondervoeding en hygiŽnische problemen

Missie.

Equator Medicare wil in landen rond de evenaar hulp bieden op direct en indirect medisch gebied om het gezondheidsniveau van de lokale bevolking te verbeteren.

De oprichters van de stichting hebben tijdens vrijwilligerswerk in landen rond de evenaar (de equator) gezien hoe beperkt de toegankelijkheid van medische voorzieningen in deze landen vaak is. Armoede, niet verzekerd zijn voor medische zorg, of zelfs het nagenoeg ontbreken van medische voorzieningen, zijn daar oorzaken van.

Vaak zijn primaire voorwaarden voor gezondheid al zeer beperkt: gebrek aan schoon drinkwater, vitamine- en eiwitrijk voedsel. Onvoldoende voorlichting over voeding, zwangerschap, bevalling, geboortebeperking, besmettelijke en seksueel overdraagbare ziekten, vaccinaties voor kinderen en hygiŽne kunnen worden verbeterd. Ook mensen rond de evenaar moeten daartoe mogelijkheden krijgen. De stichting wil daarom voor individuen en bevolkingsgroepen in deze ontwikkelingslanden hulp bieden.

Visie.

De visie van Equator Medicare is dat het effectief is om kleinschalig hulp te bieden daar waar dat direct noodzakelijk is, waarbij er niets aan de strijkstok blijft hangen en begeleiding en controle door vrijwilligers van meerwaarde is. Wij denken dat deze visie mensen en organisaties aanspreekt, waardoor wij donaties verkrijgen om hulp te bieden.

De stichting streeft ernaar dat de hulp een bestendig karakter krijgt, dat wil zeggen dat de plaatselijke gemeenschap zelf de potentie heeft om de hulpmiddelen, die via steun van Equator Medicare tot ontwikkeling komen, te exploiteren c.q. te benutten.

 

Onderscheidend vermogen.

De stichting onderscheidt zich door:

-       Aantoonbaar succesvolle projecten; minimale overhead- en bestuurskosten, < 1 % van het jaarlijkse inkomen;

-       Controle ter plaatse door eigen vrijwilligers of betrouwbare lokale medewerkers of partners;

-       Goede samenwerking met o.a. Cordaid en Wilde Ganzen;

-       Betrokken bestuursleden met een goed netwerk;

-       FinanciŽle transparantie.

De stichting inventariseert projecten ter plaatse, overlegt met de lokale bevolking en de autoriteiten om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de lokale bevolking. Indien een project gerealiseerd is, zal nog enige tijd advisering en nazorg mogelijk zijn.

Ambitie.

De ambitie van Equator Medicare is:

-       Elke drie jaar een groot project (bijv. uitbouw ziekenhuis, bouw gezondheidspost, bouw verloskundige kliniek) te realiseren;

-       Jaarlijks kleine projecten mogelijk maken (zoals bouw waterput, bouw hygiŽne bevorderende zaken zoals toiletten);

-       Opleidingen aan te bieden aan verpleegkundigen op divers gebied;

-       In voorkomende gevallen middelen inzetten die ten dienste staan van het welzijnsniveau van de minst draagkrachtigen in landen rond de evenaar.

Langetermijndoelstelling.

De stichting wil in 2018 en 2019 voldoende gelden inzamelen in samenwerking met andere stichtingen en donoren om in Noordwest Uganda in het Pope Johnís Hospital een nieuwe operatiekamer te realiseren, de verloskamer te verbeteren en de afdeling pasgeborenen te verplaatsen. De totale investering samen met Wilde ganzen is Ä 90.000. Na de realisatie van dit project is de ambitie om in de periode 2020-2022 een nieuw groot project te realiseren.

Kortetermijndoelstelling.

Naast grotere projecten kunnen kleinere projecten voor scholing of water aan de orde zijn.

Samenwerking.

De stichting wil om haar doelstellingen te halen graag samenwerken met andere partijen, om een zo optimaal mogelijk rendement te behalen. Dat kunnen lokale NGOís zijn, naast particuliere stichtingen, Rotary Doctors, Cordaid en Wilde Ganzen.

Organisatie.

De stichting wordt bestuurd door vrijwilligers, die ůf ervaring hebben in ontwikkelingswerk, ůf financiŽle en organisatorische expertise hebben. Daarnaast zijn er vrijwilligers die bij fondsenwerving actief zijn.De bestuurders ontvangen geen vergoedingen.

Resultaten.

De belangrijkste resultaten zijn;

-       Bouw van een verloskamer en ziekenzaal, inclusief watervoorziening in Nasusi (Kimilili, Noord Bungoma, Kenia) 2008 (m.m.v. Cordaid);

-       Inrichting van verloskamer, en sterilisatieapparatuur in en rond Kimilili, 2008;

-       Aanleg van 2 waterputten in de regio Mpeketoni (Lamu district, Kenia) 2009-2010;

-       Bouw van een kinderafdeling bij het Mpeketoni ziekenhuis 2012-2013; (m.m.v. Wilde Ganzen);

-       Bouw van een dispensary (verpleegpost) 30 km van Mpeketoni, afronding maart 2014; (m.m.v. Wilde Ganzen);

-       Ondersteuning gezondheidswerkers met beurzen voor verdere studie;

-       Ondersteuning dorpsraad t.b.v. capaciteitsopbouw;

-       Ondersteuning zwangerschapscontroles en bevallingen in Konchi (EthiopiŽ).

-       Bouw dispensary in Sinambio, district Lamu, Kenia.

-       Bouw van verloskundige kliniek in Konchi/Nekemte, EthiopiŽ.

-       Aanschaf hulpmiddelen voor school voor doven en slechthorenden in Lahore, Pakistan.

-       Waterprojecten Nekemte, Babiche2 xen Konchi, EthiopiŽ i.s.m. diverse Rotaryclubs uit Almelo en omstreken.

-       Realisatie Moeder- en Kindzorgcentrum Shergarh, Lahore, Punjab, Pakistan.

Verantwoording.

De stichting heeft een ANBI status. De jaarverslagen inclusief financiŽle details staan op de website www.equatormedicare.nl

 

Privacy.

 

In het kader van de wet op de privacy AVG hanteert Equator Medicare het volgende protocol:

 

Stichting Equator Medicare heeft alleen een lijst met emailadressen van geÔnteresseerden en begunstigers. Deze lijst is niet openbaar en wordt niet aan derden gegeven. Daarnaast heeft de penningmeester bankgegevens, (niet gekoppeld aan andere gegevens) en contracten over periodieke schenkingen, die om fiscale redenen bewaard blijven.